Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.mebleswiata.com.pl/

1. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest JOLANTA DUDYCZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MEBLE ŚWIATA JOLANTA DUDYCZ z siedzibą po adresem: ul. Strumykowa 11 66-450 Łupowo gmina Bogdaniec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 599-261-39-02, REGON 210382499, adres poczty elektronicznej: sklep@mebleswiata.com.pl
1.2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERA MEBLESWIATA.EU?
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL może zbierać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL („STRONA") poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer konta (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), nazwa firmy i NIP i podczas gdy użytkownik przegląda STRONĘ, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL lub uczestniczy w promocjach lub ankietach SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL
Ponadto SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL zbiera wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po STRONIE oraz sposobu interakcji użytkownika z marką.
Wszystkie dane osobowe zebrane przez SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL pochodzą od samego zainteresowanego, za wyjątkiem danych kontaktowych, które mogą nam podać jego znajomi lub członkowie rodziny:
- w celu wysłania karty podarunkowej lub innego prezentu,
- w celu udostępnienia listy ulubionych zapisanej na STRONIE.
1.3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania:
- tworzenie rejestru na STRONIE i zarządzanie nim. Rejestr oznacza tworzenie profili nawigacyjnych użytkownika na STRONIE. Takie profilowanie wykorzystuje dane osobowe klienta i informacje dotyczące jego sposobu nawigowania, takie jak oglądane produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje STRONY czy lokalizacja, aby dokonać oceny preferencji i/lub zainteresowań osobistych w celu oferowania treści na STRONIE, ofert, usług i produktów odpowiednich do profilu użytkownika;
- obsługa i rozwijanie procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt na nasz adres: sklep@meblesiwata.com.pl;
- obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu, zainteresowań i potrzeb zainteresowanego jako klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej. Wysyłanie takich informacji wiąże się z profilowaniem użytkowników na podstawie danych osobowych, historii zakupów, jeśli dotyczy, oraz informacji dotyczących sposobu nawigowania na STRONIE, aby dokonać oceny określonych aspektów związanych z osobistymi preferencjami, w celu oferowania wiadomości handlowych odpowiednich do profilu użytkownika;
- personalizowanie treści, produktów lub usług w przesyłanych wiadomościach wedle zainteresowań klienta. W celu zarządzania otrzymywanymi wiadomościami należy przejść do zakładki "Moje konto", następnie "Edycja danych";
- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE;
- obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów fiskalnych, faktur sprzedaży.
1.4. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL lub zaprzestał korzystania ze STRONY. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mebleswiata.com.pl
1.5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych:
Wykonanie umowy
Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych zainteresowanego jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.
Obowiązki prawne
Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL w relacjach z klientami.
Zgoda
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda zainteresowanego, o ile zostanie ona udzielona:
- zarządzanie rejestrem na STRONIE;
- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;
- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mebleswiata.com.pl
Uzasadniony interes
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL:
- tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na STRONIE przez zarejestrowanego użytkownika, jak również innych użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych celów;
- tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;
- wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klientów SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług.
Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza STRONA jest bezpieczna, a także pomaganie SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.
1.6. JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?
Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:
- administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne;
- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak franczyzobiorcy i dostawcy świadczący usługi dla SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL (firmy kurierskie, systemy płatności internetowej, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).
W związku z powyższym przekazywaniem/ujawnianiem danych możliwe jest również przekazywanie tychże danych do państw trzecich, w którym to celu SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL będzie używać standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i Tarczę Prywatności UE-USA jako gwarancji dla przepływu danych do krajów nieobjętych decyzjami Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych. W każdym przypadku podmioty trzecie, którym udostępniane są określone dane osobowe, będą musiały wcześniej udowodnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej ochrony tychże danych.
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim.
1.7. W JAKI SPOSÓB MEBLESWIATA.EU CHRONI DANE OSOBOWE?
STRONA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu.
Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.
Firma SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.
1.8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE?
Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać:
- logując się na swoje konto w sklepie internetowym SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL
- kontaktując się przez adres e-mail sklep@mebleswiata.com.pl
Prawo dostępu Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
Prawo do sprostowania Użytkownik może zażądać od SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani na naszej STRONIE mogą też łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie odpowiednich zmian w swoim profilu.
Prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym" Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL, niezależnie od metody płatności
* jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakup, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.
Prawo do przenoszalności Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL, w tym wobec profilowania. W takim przypadku SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mebleswiata.com.pl
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL; jest dozwolona prawem, któremu podlega SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Prawo do wniesienia skargi Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. POLITYKA COOKIES
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL, samodzielnie lub za pośrednictwem umowy o współpracy na usługi pomiarowe może wykorzystywać pliki cookies, gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer strony w celu rejestracji działalności użytkownika w czasie jego obecności na stronie.
Stosowanie plików cookies umożliwia serwerowi, na którym znajduje się strona internetowa, rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika. Ułatwia to nawigację i pozwala np. na dostęp użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej do miejsc, usług, promocji i konkursów przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej rejestracji. Cookies są również wykorzystywane do pomiaru parametrów ruchu i oglądalności, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę.
2.1. GWARANCJE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych osobowych użytkowników.
Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google), aby udostępnić SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL dane dotyczące skuteczności promocji. W żadnym wypadku cookies nie gromadzą danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.
Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata.
Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na komputerze.
Należy pamiętać, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies lub ich ograniczenie może uniemożliwić dostęp do niektórych sekcji lub funkcji strony.
Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania.
2.2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWA MEBLESWIATA.EU?
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL wykorzystuje cztery rodzaje plików cookies:
Cookies funkcjonalne/techniczne
Pozwalają na przeglądanie naszej strony oraz korzystanie z funkcji, takich jak koszyk na zakupy/wishlista.
Cookies analiz i badania oglądalności
Wykorzystujemy cookies Google Analytics do pomiaru liczby osób odwiedzających naszą stronę. Ponadto cookies pozwalają nam mierzyć i analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacja ta pozwala na ciągłe doskonalenie usług oraz procesu zakupów użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną dotyczącą polityki prywatności Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookies ustawień preferencyjnych
Podczas przeglądania lub zakupów online witryna zapamięta preferencje użytkownika (np. lokalizację lub język). Dzięki tym cookies oferujemy ułatwienia w procesie przeglądania strony. Doświadczenie przeglądania staje się proste i zindywidualizowane.
Cookies reklamowe
Pliki te wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom. Ograniczają również liczbę reklam oglądanych przez użytkownika i pomagają mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Przeglądając naszą stronę użytkownik zgadza się na pobranie tego typu cookies na swoim urządzeniu oraz przeprowadzenie konsultacji w trakcie następnych wizyt na stronie internetowej SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
2.3. JAK FUNKCJONUJĄ LINKI DO INNYCH STRON?
Strona może zawierać linki do innych stron internetowych z różną niż SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL polityką prywatności. W takim wypadku SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zawartość stron z linków. SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL zachęca użytkowników sieci, aby zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która jest dostępna poprzez SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt
2.4. W JAKI SPOSÓB MEBLESWIATA.EU ZBIERA I GROMADZI ADRESY IP?
Serwer strony internetowej automatycznie wykrywa adres IP i nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników.
Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy ten łączy się z Internetem. Informacja ta pozwala na dalsze przetwarzanie danych, w celu uzyskania pomiarów statystycznych, które pokazują liczbę wizyt w sieci, kolejność odwiedzin, punkt dostępu, itp.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z zawartości strony internetowej. Jego obowiązkiem jest:
• podać prawdziwe i dokładne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym lub w informacji dotyczącej realizacji zamówienia, aktualizować je przy każdorazowym korzystaniu ze strony;
• nie angażować się w działania nielegalne, wbrew dobrej wierze i porządkowi publicznemu;
• nie rozpowszechniać treści lub propagandy rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię lub treści w jakikolwiek sposób naruszających moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem;
• nie powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych strony, dostawców SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL lub osób trzecich, nie wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które są zdolne do spowodowania wymienionych szkód; , nie korzystać z zawartości strony internetowej oraz informacji na jej temat w celach promocyjnych lub służących wysyłaniu wiadomości do innych celów handlowych, czy do zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników;
• nie próbować dostępu ani używać konta e-mail innych użytkowników i manipulować lub modyfikować ich wiadomości.
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej wszelkich niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne. Mogą do nich należeć: poprawki, usuwanie lub dodawanie treści i świadczonych usług, sposób w jaki usługi zostały przedstawione lub ich lokalizacja na stronie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu sklep@mebleswiata.com.pl

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej i jej zawartości, w tym między innymi prawa do: zdjęć, dźwięku, audio, wideo, rysunków, tekstów, grafiki, logo, ikon, zestawień kolorów, struktury, przycisków i oprogramowania, nazwy handlowej, znaków towarowych, prac, ilustracji, zdjęć lub rysunków technicznych oraz wszelkich innych znaków użytku przemysłowego, jest własnością i należy do SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL lub innych właścicieli, którzy zezwolili na zamieszczenie ich danych na stronie internetowej.
Zabronione jest odtwarzanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie, z uwzględnieniem środków udostępnienia, całości lub części zawartości strony do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej zgody SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.
Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronie.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku błędów lub pominięć w treści, niedostępności portalu, wprowadzenia wirusów lub szkodliwych programów, mimo podjęcia wszystkich niezbędnych technicznych środków zapobiegawczych.
Od strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie treści na strony internetowe osób trzecich. Z racji, że usługodawca nie zawsze może kontrolować treści umieszczane przez osoby trzecie na jego stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści. W każdym wypadku usługodawca informuje, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawo, zasady moralności lub porządku publicznego. Przystąpi do natychmiastowego wycofania przekierowanej strony z powiadomieniem właściwych organów.
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przechowywane lub pojawiające się na forach, czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w innych miejscach, gdzie istnieje możliwość publikowania w Internecie treści osób trzecich.
Jednocześnie SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, organów władz, instytucji i sił bezpieczeństwa i działa aktywnie w wycofaniu lub ewentualnym zablokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawa osób trzecich lub zasad moralności i porządku publicznego. Jeżeli użytkownik uzna, że w sieci znajdują się treści, które mogą naruszać te normy, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony internetowej pod adresem sklep@mebleswiata.com.pl
Strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem sprawnego funkcjonowania. Wstępnie można zagwarantować jej sprawne działanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia pewnych błędów oprogramowania, lub innych usterek powstałych z przyczyn niezależnych, np. klęski żywiołowe, strajki lub inne okoliczności uniemożliwiające dostęp do sieci.
Zakazane jest wprowadzanie w celach handlowych hiperłączy (hiperlink) na innych stronach internetowych, które udostępniałyby wejście na stronę internetową SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL bez uprzedniej zgody marki. SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub zawartość stron internetowych osób trzecich, które stworzą link do strony internetowej SKLEP.MEBLESWIATA.COM.PL.