Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Meble Świata Jolanta Dudycz, z siedzibą w Łupowie ul. Strumykowa 11 , NIP 599-261-39-02,  tel. 502 520 501, zwana dalej Sprzedającym.
Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:
- pod numerami telefonów: +4895 722 88 44( pn-pt 10.00-18.00, sob 10.00-18.00 )
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: meble@mebleswiata.com.pl
- korespondencyjnie

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

DEFINICJE

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.mebleswiata.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Sklep Meble Świata realizuje zamówienia na terenie Polski. 
2. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (na życzenie faktura VAT). 
6. Podczas odbioru bardzo prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy sporządzić protokół szkody ( kurier ma obowiązek posiadać protokół przy sobie ) opisując zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Jeżeli w momencie odbioru przesyłki stwierdzą. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy o zgłoszenie tego przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu się szkody. Można także zgłosić  fakt uszkodzenia lub braku bezpośrednio obsłudze sklepu Meble Świata telefonicznie lub pocztą e-mail.
7. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską lub samochodem firmowym. 
2. Istnieje możliwość odbioru osobistego. O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować przy składaniu zamówienia w opisie dodatkowym lub telefonicznie. 
3. Dostępne są następujące formy płatności: przelew, gotówka oraz zakup ratalny przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

REKLAMACJA, RĘKOJMIA

1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa,
2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w - Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
3. Wybrane oznaczone produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.
5. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą emailową ze Sprzedającym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT TOWARU

1. [Termin na odstąpienie] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. ( Koszt transportu patrz punkt 7 )
2. [Bieg terminu] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. [Forma odstąpienia] Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz można przesłać na adres email sklepu lub korespondencyjnie. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.
5. [Zwrot zapłaty] Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( o ile nie zostało wcześniej dostarczone ).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy stosuje  Kodeks dobrych praktyk o którym jest mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela.
Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Data opublikowania regulaminu 25.05.2018
Certyfikat

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

INFORMACJE OGÓLNE

 
1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Meble Świata Jolanta Dudycz, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 9 zwana dalej Sprzedającym
2. Sklep Meble Świata realizuje zamówienia na terenie Polski. 
3. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych. 
4. Złożenie zamówienia w Sklepie Meble Świata oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Meble Świata wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 
1 . Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić .
2. Czas realizacji wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia telefonicznie lub drogą mailową i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (na życzenie faktura VAT). 
4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany.
5. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier. Jeżeli w momencie odbioru przesyłki stwierdzą Państwo, że jest ona uszkodzona zobowiązani są Państwo do zgłoszenia zastrzeżeń przewoźnikowi i protokólarnego ustalenia w jego obecności stanu przesyłki. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, żądanie ustalenia stanu przesyłki winno być zgłoszone przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu się szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT TOWARU

 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od daty wydania towaru.
2. Zwracany towar musi być kompletny. Gwarancja, reklamacja towaru na podstawie niezgodności towaru z umową, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. 
3. Klient otrzymuje zwrot wartości towaru oraz przesyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. 

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 
1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską lub samochodem firmowym. 
2. Istnieje możliwość odbioru osobistego. O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować przy składaniu zamówienia w opisie dodatkowym lub telefonicznie. 
3. Dostępne są następujące formy płatności: przelew, gotówka oraz zakup ratalny przez firmę Credit Agricole Bank Polska S.A.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Meble Świata są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 

GWARANCJA I REKLAMACJA 

 
1. Towary sprzedawane w naszym sklepie podlegają reklamacji z tytułu: odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia. 
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem Meble Świata a Kupującym  strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody , a w przypadku jej nieosiągnięcia poddawać rzeczowo właściwym sądom powszechnym.